Cestovní podmínky

Následující upozornění a podmínky upravují smluvní poměr mezi Vámi a rezervační centrálou MTS Austria s. r.o. Každý zákazník a osoby jím spolupřihlášené přistupují vyplněním rezervační přihlášky na tyto podmínky.

Přihláška a platba

Přihláška

Svou rezervací a jejím následným potvrzením ze strany MTS Austria závazně uzavíráte Smlouvu o poskytnutí přístřeší. Oprava viditelných omylů např. na základě chyb tisku nebo početních chyb zůstává vyhrazena. Zvláštní přání, podmíněná rezervace a ústní dohoda jsou platné jen tehdy, budou-li ze strany MTS Austria písemně potvrzeny.

Platba a cestovní podklady

Záloha činí 20 % ceny z celé ceny pobytu, nejméně 110,- Euro. Zbytek ceny (doplatek) je splatný 4 týdny před začátkem pronájmu. Po přijetí platby Vám na základě dohody zašleme příslušné cestovní podklady. Částky pro zaplacení zálohy a doplatku vyplynou z Vašeho rezervačního potvrzení. Platba může být provedena následovně:

Převod v Německu:
Airbus Group Bank GmbH, č. účtu: 110 00 84614, kód banky: 70120600
IBAN: DE42 7012 0600 1100 084614 BIC: AGBMDEMMXXXX (Swift)
Všechny bankovní náklady hradí objednavatel.

Rakousko a další země:
Raiffeisenbank Maishofen, č. účtu: 47 217, kód banky: 35 035 (převod Tipanet)
IBAN: AT25 35035 000000 47217 / BIC: RVS AAT 2S 035 (Swift)
Všechny bankovní náklady hradí objednavatel.

Zvláštní podmínky a upozornění

Pevné vedlejší náklady jako např. závěrečný úklid a variabilní, na počtu osob závisející vedlejší náklady jako místní taxa nebo paušální vedlejší náklady budou zaplaceny pronajímateli nebo osobě pověřené rezervačním pracovištěm přímo na místě. Náklady v jednotlivých objektech budou dle míry použití (prádlo, topení navíc, telefon) dodatečně kalkulovány pronajímatelem. Prosím věnujte pozornost odpovídajícím upozorněním v ceníku a v popisu objektu.

Obecně

Základní úklid
je prováděn nájemcem, nezávisle na závěrečném úklidu prováděném pronajímatelem.

Přistýlky
a / nebo dětské postýlky jsou k dispozici ve většině pronajímaných objektů. Musejí být objednány předem a na poukazu odpovídajícím způsobem zaznamenány.

Domácí zvířata
jsou v téměř všech prázdninových ubytovacích objektech povolena. Druh a velikost domácího zvířete musejí být v každém případě uvedeny při rezervaci a potvrzeny v poukazu. Náklady uhradíte přímo v místě.

Nájemci
přísluší právo pronajímaný objekt, včetně inventáře a předmětů denní potřeby, při slušném a ohleduplném zacházení používat. Nájemník je odpovědný za vše, co přísluší k pronajímanému objektu. Nájemce je povinen okamžitě oznámit všechny nedostatky a škody, které vzniknou během období pronájmu. Při vystěhování musí být objekt nájemníkem veškerým dostupným příslušenstvím vyčištěn a předán ve stejném stavu, v jakém byl přejímán na začátku pobytu. Nájemce ručí za škody, které způsobil on(a) či jeho(její) doprovod a hosté, přičemž nájemce musí prokázat svou nevinu. Pronajímatel je oprávněn při předání klíčů požadovat kauci ve výši 110,- Euro (za pronajímaný objekt), v hotovosti, případně platbou kreditní kartou. Kauce bude vrácena po řádném předání pronajímaného objektu zpět. Splacení se nevztahuje k případným nárokům pronajímatele na náhradu škody.

Pronajímaný objekt
nesmí obývat více osob, než je uvedeno v katalogu a potvrzeno na poukazu. Udaný maximální počet osob zahrnuje také děti a malé děti, pokud není s MTS Austria ujednáno a na poukazu potvrzeno jinak. Při nadbytečném počtu osob má pronajímatel právo nadbytečné osoby vykázat z objektu příp. účtovat vyšší cenu.

Čas příjezdu
Pokud není uvedeno jinak, mezi 14,00 a 18,00 hod. V den odjezdu musí být pronajímané objekty opuštěny nejpozději v 10,00 hodin a uklizené a ve stejném stavu jako při přebírání v den příjezdu předány pronajímateli příp. osobě pronajímatelem pověřené. Nájemce se zavazuje oznámit svůj příjezd, pokud  tento nemůže být dodržen ve smlouvou stanoveném čase.

Odstoupení, Pojištění a ručení

Odstoupení

Od cesty můžete odstoupit kdykoli před nástupem pobytu. Směrodatné je prohlášení o odstoupení u MTS Austria. Prohlášení o odstoupení by ve Vašem zájmu mělo proběhnout písemně. Náš paušální nárok na poplatky při odstoupení je účtován zpravidla za prázdninový dům a prázdninový byt:

Při rezervaci předmětů s maximální kapacitou až 14 lůžek:
do 61 dní před začátkem pobytu 15 % ceny pobytu - alespoň Euro 110.00.
od 60. do 45. dne před začátkem pobytu 25 % ceny pobytu
od 44. do 35. dne před začátkem pobytu 50 % ceny pobytu
od 34. do 2. dne před začátkem pobytu 80 % ceny pobytu

Při pozdějším odstoupení a nenastoupení pobytu bude účtována celá cena pobytu. Změna termínu a místa pobytu se hodnotí jako odstoupení a nová přihláška.

Dejte si pozor na skupinových domovů z 15 lůžek používá jiné pravidlo:
do 24 týdnů před začátkem pobytu 20 % ceny pobytu
od 23 do 20 týdnů před začátkem pobytu 30 % ceny pobytu
od 19 do 16 týdnů před začátkem pobytu 50 % ceny pobytu
od 15 do 8 týdnů před začátkem pobytu 80 % ceny pobytu
od 7 do 4 týdnů před začátkem pobytu 90 % ceny pobytu
později než 95% z ceny zájezdu nebo nedojezd 100% z ceny zájezdu

Datum a místo určení změny se použijí zrušení a nové rezervace.

Odstoupení od smlouvy ze strany rezervačního pracoviště
MTS Austria může před začátkem cesty od smlouvy odstoupit nebo po začátku cesty smlouvu vypovědět:

a) Okamžitě, pokud cestující vytrvale přes napomenutí cestu narušuje, ohrožuje svým chováním jiné osoby nebo jinak porušuje smluvní ustanovení.

b) Okamžitě, pokud je realizace cesty vyšší mocí, válkou, stávkou nebo podobnými závažnými důvody výrazně
ztížena, ohrožena nebo negativně ovlivněna, což nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy.

Vypoví-li MTS Austria smlouvu o cestě podle bodu a), cena cesty propadá. Odstoupí-li MTS Austria od smlouvy před začátkem cesty podle bodu b), budou neprodleně uhrazeny všechny zaplacené částky, dále jdoucí nároky jsou však výslovně vyloučeny. Vypoví-li MTS Austria smlouvu o cestě podle bodu b) po začátku cesty,  obdržíte zpět tu část ceny cesty, která odpovídá ušetřeným nákladům MTS Austria.

Pojištění

Doporučujeme při rezervaci současně uzavřít pojištění nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, nejpozději
však během týdne po provedení rezervace. V průběhu nájemní doby nepřebírají pronajímatel, popř. rezervační ústředna vůči nájemci žádné ručení. Za nájemce a jeho majetek není uzavřeno žádné pojištění.

Ručení

MTS Austria ručí v rámci povinné péče řádného hospodáře za pečlivou přípravu cesty, pečlivý výběr a monitorování dodavatelů a řádné poskytování dohodnutých služeb. Smluvní ručení MTS Austria k náhradě škod, kdy nejde o tělesnou újmu, je omezeno do výše trojnásobku ceny cesty, pokud škoda způsobená cestujícímu nebyla způsobena úmyslně ani z hrubé nedbalosti.

Toto omezení ručení platí i tehdy, pokud MTS Austria zodpovídá za škodu způsobenou cestujícímu pouze z důvodu
zavinění některého z dodavatelů. Za vadná plnění, jejichž příčiny jsou mimo oblast, kterou můžeme ovlivnit, zejména v případě války, stávky, přírodních katastrof apod., jakož i za vadná plnění v oblasti dopravy, zásobování a odvádění (např. voda, energie, příjezdové komunikace) nelze převzít žádné ručení, zvláště pokud jsou vady plnění podmíněny vyšší mocí, nebo místními klimatickými podmínkami.

Informace a popisy poskytuje MTS Austria podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky jejich správnosti. Případné vzniklé ručení MTS Austria nemůže překročit výši nájemného.

Garance, pas, víza, ...

Povinná součinnost, garance

Nájemce je povinen při případných vadách plnění učinit vše, co od něho lze spravedlivě požadovat, aby přispěl k odstranění vad a případně co nejvíce minimalizoval vznikající škodu nebo zabránil jejímu vzniku. Nájemce je povinen vady neprodleně hlásit. Zjistíte-li na předmětu nájmu vady, můžete požadovat jejich odstranění. Obraťte se v takovém případě neprodleně na vlastníka/správce, a nebude-li k zastižení, popř. v naléhavých případech, volejte telefonní číslo 0043 6542 80480 nebo 0043 664 3854080 (v Rakousku 06542 80480 nebo 0664 3854080), aby mohla být přijata vhodná opatření, prověřena Vaše reklamace a případně odstraněna vada plnění nebo poskytnuto náhradní plnění.

Nároky vůči MTS Austria je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí smluvně dohodnuté doby nájmu. Nájemce může požadovat snížení nájemného popř. náhradu škody jen tehdy, pokud prokazatelně vadu ohlásil MTS Austria nebo vlastníkovi/správci a požádal je o její odstranění a pokud dohodnutá plnění nebyla provedena.

Ubytovací smlouvu můžete vypovědět, pokud vada nebyla v průběhu přiměřené lhůty odstraněna a v důsledku této přetrvávající vady bylo značným způsobem negativně ovlivněno užívání objektu nájmu.

Pasové, vízové a zdravotní předpisy
Za dodržování předpisů týkajících se pasů a víz, jakož i celních, devizových a zdravotních předpisů zodpovídá
nájemce. Všechny nevýhody, které vyplynou z nedodržení těchto předpisů, jdou na vrub nájemce, i kdyby k
relevantní změně těchto předpisů došlo až po rezervaci.

Dodatek
Neúčinnost jednotlivých konkrétních ustanovení této smlouvy nevede k neúčinnosti zbylých částí smlouvy. Místem plnění a místem soudu příslušného pro řešení všech případných právních sporů vzniklých na základě právních vztahů mezi objednavatelem, rezervační ústřednou a pronajímatelem je Zell am See. V ceně je zahrnuta DPH. Ve změnách v DPH, ceny jsou upraveny. Vyhrazujeme si změnu cen a možné omyly. Tento právní vztah podléhá výhradně ustanovením Všeobecných obchodních podmínek sdružení rakouských hoteliérů (tzv. hotelového reglementu).

Europian travel insurance

Regiony

Spittal an der Drau - Millstättersee

Spittal an der Drau - Millstättersee

Region Spittal an der Drau - Millstaettersee je úrodné centrum oblasti Oberkaernten.V tomto známém regionu se střetávají údolí Oberen Drautal, Iseltal, Moelltal a pohoří Pustertal. Na západě oblasti K...

více...